شیراز، جامعة شیراز، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها

نوع المستند : علمیة محکمة

المؤلفون

1 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة العلوم والمعارف القرآنیه، إیران.

2 معید في علم النفس بجامعه پیام نور، إیران.

3 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة پیام نور، إیران.

4 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآ دابها بجامعة پیام نور، إیران.

المستخلص

إحدی إنجازات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال العلوم الإنسانية هی استخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة وتعلمها. في هذا المقال، تم دراسة وجهات نظر طلاب اللغة العربية حول تأثير الموقف تجاه التكنولوجيا على الإجهاد الدراسي وتعليم اللغة العربية. منهج البحث وصفي وأداة جمع البيانات هي استبيان حول الموقف تجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقياس الإجهاد الدراسي. أكمل هذا الاستبيان 118 طالباً من طلاب اللغة العربية وآدابها في الجامعات الحكومية وبيام نورفی محافظات كلستان ومازندران وكيلان كعينة بحثية في الفصل الأول من العام الدراسي 2020 - 2021م. تم تحليل نتائج استبيان الطلاب بواسطة الأساليب الإحصائية وبرنامج SPSS. في سياق موقف طلاب اللغة العربية وآدابها تجاه التكنولوجيا، يعتبر أكثر من 73٪ أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فكرة جيدة، كما أنّ أكثر من 55٪ يرفضون فكرة التخلي عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واعتبر70٪ أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمر ممتع. من وجهة نظر 72٪، فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجعل الأمور أكثر إثارة للاهتمام. كما أن 65٪ يرون في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمراً مسلياً. ويحب أكثر من 70٪ العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما كان لحوالي 75٪ من الطلاب موقف إيجابي وجيد تجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويفضل أكثر من 51٪ التعليم الافتراضي على التعليم الحضوري. لطلاب اللغة العربية وآدابها موقف إيجابي تجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها على عملية تعليم وتعلم اللغة العربية. ومن ناحية أخری، هناك القليل من الإجهاد الدراسي في ظروف التعليم الافتراضي.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [English]

On Arabic Language and Literature Learners’ Viewpoint Regarding the Impact of Attitude Toward Technology on Academic Stress and Arabic Language Teaching

المؤلفون [English]

  • askar babazadeh aghdam 1
  • fereidon ramazani 2
  • esmaeel naderi 3
  • mohammadmahdi roshanchesli 4

1 assistant professor of Arabic language,university of science and knowledge quran,iran

2 researcher of psychology,payam-e-noor university,iran

3 assistant professor of Arabic language and literature,payam-e-noor university,iran

4 assistant professor of Arabic language and literature,payam-e-noor university,iran

المستخلص [English]

An achievement of information technology in humanities realm, is using technology in teaching and learning. this study focuses on Arabic language students’ viewpoints on the impact of attitude toward technology on academic stress and Arabic language teaching. The method of this research is descriptive and the data collection instruments included Information and Communication Technology (ICT) Attitude Questionnaire and the Academic Stress Scale. 118 Arabic language students from state and Payame noor universities of Gilan, Golestan and Mazandaran filled out the scales. SPSS analyses indicated that more than 73% of the students favor ICT, more than 55% of the students disagreed that ICT makes doing thing more attractive. 65% of the students thought that using ICT in teaching is attractive. 75% of the students believed that ICT is entertaining and more than 70% believed that using ICT has a direct connection with students’ attitude. More than 51% preferred virtual teaching. Arab language teaching students, generally, had a positive attitude about using ICT in the process of Arabic teaching and learning.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Arabic Language Teaching
  • Information Technology
  • Academic Stress
اقا یوسفی، علیرضا و خدایی علی و شکری امید(1392). «تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان». مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. سال نهم، شماره 18. ص 115-130
خسروشاهی، جعفروحسنی کلیبر رامین.(1395). «مقاله تاثیر اموزش خود اموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خود پنداشت ریاضی دانش اموزان». مجله سلامت روان کودک. دوره سوم. شماره 4. ص48-59
خطیب زنجانی، نازیلا.(1394). «بررسی اثربخشی تلفیق ویدیوکست با آموزش مجازی بر یادگیری دانشجویان مجازی دانشگاه پیام نور». فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.سال ششم. شماره 2. ص167-176 
رسولی، حجت. (1384). «ریشه یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه های ایران (مبانی تعریف گرایش ها)». پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. شماره 47 و 48. ص 58-69
زینالی، علی و آرام فر رسول.(1394). «رابطه تنيدگی تحصيلی و کمک طلبی آموزشی با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان». مجله آموزش و ارزیابی علوم تربیتی. دوره 8. شماره 37. ص37- 48
سرمد، زهره وحجازی الهه و بازرگان عباس .(1390) . روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
سليمی، علی و احمدی محمدنبی. (1391). «تعليم اللغه العربية في ايران ». اضاءات نقدية في الادبين العربي و الفارسي. شماره 5. ص27-44
شکرانی، رضا. (1375). « ضرورت تحول در آموزش زبان عربی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شماره 8. ص38-20.
صادقی، منظر، نیاز آذری کیومرث و تقوایی یزدی مریم.(1398). «بررسی تأثیر زیرساخت‌های رویکرد مجازی بر آموزش قابلیت‌محور در راستای دانشگاه‌های نسل چهارم». مجله توسعه آموزش جندی شاپور. سال دهم. شماره4. ص 363-375 .
عابدی، حسین و عطارزادگان مهسا و مردانی زاده اسماعیل و زالی زهرا وبهاروند یوسف نژاد آرمین .(1396).«رابطه تنیدگی تحصیلی ادراک شده با اجتناب از پذیرش تکالیف درسی جدید در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول و دوم شهر اصفهان». مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری. دوره دوم. شماره15.ص1-8.
کوهپایه زاده، جلیل وافشار پور سودابه و نقی زاده زهرا. (1396).«بررسی کفایت روان سنجی پرسش نامه DELES در ارزیابی محیط یادگیری آموزش مجازی در آموزش عالی در دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی». مجله علوم پزشكی رازی. دوره24. شماره 159. ص69-78 .
کیان،مریم.(1393).«چالشهای آموزش مجازی».مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، دوره 5 شماره 3ص 11تا 22
کریمیان، زهرا و فرخی مجید رضا.(1397).«هشت گام توسعه آموزش مجازی در طرح تحول و نوآوری آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی(مروری بر یک تجربه)». مجله طب و تزکیه. دوره27. شماره2. ص 101- 112 .
فروزان ده باشی، شریف وزندی بهمن وابراهیم زاده عیسی وضیا حسینی سید محمد و علیپور احمد.(1391). «نگرش مدرسان زبان های خارجی در بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان». مجله فناوری آموزشی. سال ششم. جلد 6. شماره3. ص195-210.
محمدی، علی محمد.(1387).« تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان». مجله پژوهش زبانهای خارجی . شماره 35 . ص 115-139.
Anderson MB.(2000). A guide to the 130 reports in this snapshot supplement to Academic Medicine. Acad Med;75:S10-S14
Akgun, S., & Ciarrochi, J.(2003).Learned resourcefulness moderates the relationship betwened academic stress and academic performance. Educational Psychology, 23 (3), 287-294.
Betts K.,(2009). Online Human Touch (OHT) Training & Support: A Conceptual Framework to Increase Faculty Engagement, Connectivity, and Retention in Online Education, Part 2.Journal of Online Learning and Teaching; 5(1).99-112
Baker, S. R.(2003). A prospective longitudinal investigation of social problem-solving appraisals on adjustment to university, stress, health, and academic motivation and performance. Personality and Individual Differences, 35, 569-591.   
Days K.(2009). Creating and sustaining effectivelearning environments. All Ireland Society forHigher Education (AISHE-Journal)1(1): 1-13.
Ermsoy, C. E., Celimli, S., & Gencoz, T.(2005). Students under academic stress in a Turkish university: Variables associated with symptoms of depression and anxiety. Current Psychology, 24 (2), 123-133.
Felesten, G., & Wilcox, K(1992). Influences of stress, situation-specific mastery beliefs and satisfaction with social support on well-being and academic performance. Psychological reports, 70, 219-303.
Genn J.(2001).AMEE Medical Education Guide No.23Part 1: Curriculum, environment, climate, quality and change in medical education—a unifying perspective. Medical teacher 23(4):337-44.
Hammond SM, O’Rourke M, Kelly M, Bennett D, O’Flynn S. (2012). A psychometric  appraisal of the DREEM. BMC medical education. 12(1):22-2
Harden R.(2001). The learning environment and the curriculum. Med Teach.23, 335-336
Khan BH. (2004). People, process and product continuum in e-learning: The e-learning P3 model. Educ Technol;44:33-40.
Ling, Xin and Kim Creasy. (2004). Classroom assessment in webbased instructional environment: instructors’ experience. Practical Assessment, Research and Evaluation .9(7)-26
Newell LE. (2006). E-learning readiness assessment for Crowley independent school district. Available from:www.crowleystar.net/Index. November 21.
Mills Sh.J. & et al.(2009). Perceptions of Distance Learning Among Faculty of a College of Education, Journal of Online Learning and Teaching, Vol. 5, No12-25,
Nejati A, Zibaie M. (2004). Knowledge transfer new pattern. Tadbir ,130:129. [In Persian،No11،126-142
-Pimparyon P, Roff S, McAller S, Poonchai B, Pemba S.(2000). Educational environment, student approaches to learning and academic achievement in a Thai nursing school. Med Teach.22,359-364.
Ruiz GJ, Mintzer MJ, Leipzig RM.(2006). The Impact of E-Learning in Medical Education. Acad Med;81:207.12-32
Soltani Arabshahi K, Kouhpayezade J, Sobuti B.(2008). The educational environment of main clinical wards in educational hospitals affiliated to Iran university of medical sciences: Learners’ viewpoints based on DREEM model. Iranian Journal of Medical Education.8(1):43-50.
Sharpe R, Benfield G, Roberts G, Francis R. (2006). The undergraduate experience of blended elearning: a review of UK literature and practice. Higher Education Academy. Available from: ww.heacademy.ac.uk/4884.htm. 
Scott L. Walker and Barry J. Fraser.(2005). development and validation of an instrument for assessing distance education learning environments in higher education: the distance education learning environments survey (DELES). Learning Environments Research. 8: 289–308
World Federation for Medical Education (WFME).(2003). Basic Medical Education. WFME Global Standards for Quality Improvement. Copenhagen, Denmark: WFME Office.